نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

تو این مطلب به بررسی نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی میپردازیم. زمانیکه بخوایم گفته کسی رو نقل کنیم میتونیم این کار رو به دو روش انجام بدیم:

نقل قول مستقیم: تو این روش عین گفته شخص رو بدون کم و کاستی بیان میکنیم.

نقل قول غیرمستقیم: تو این روش گفته شخص رو از زبون خودمون نقل میکنیم.

نقل قول مستقیم یا direct speech

به جمله نیما گفت “من دارم به مدرسه میرم.” دقت کنین. در زبان انگلیسی هر وقت جمله های شخص غایب رو بدون هیچ تغییری بیان کنیم، به اون نقل قول مستقیم میگن. مثال:

Nima said, “I am going to school.”

نیما گفت “دارم میرم مدرسه.”

برای بیان نقل قول مستقیم، از زمان مناسب فعل say و علامت (,) استفاده میکنیم. بعد هم جمله مورد نظر رو بدون هیچ تغییری داخل گیومه (“ ”) مینویسیم. مثال:

He said, “The weather is awful.”

او گفت “هوا خیلی بده.”

He said to me, “The weather is awful.”

او به من گفت “هوا خیلی بده.”

نقل قول غیرمستقیم یا reported speech

در نقل قول غیر مستقیم، جملات شخص غایب رو با مقداری تغییر و با حفظ مفهوم اون بیان میکنیم. در جمله قبلی نیما گفت “من دارم به مدرسه میرم.” زمانیکه این جمله رو بصورت غیر مستقیم نقل قول میکنیم باید بگیم نیما گفت که داره به مدرسه میره.

Nima said (that) he was going to school.

نکته: استفاده از that در نقل قول غیر مستقیم اختیاری هست و معمولاً در مکالمات استفاده نمیشه و به همین دلیل داخل پرانتز نوشته شده.

یکی از مهمترین تغییراتی که در نقل قول غیر مستقیم اعمال میشه، زمان جمله باید به یک زمان عقب تر تغییر داده بشه. یکبار دیگه مثال نقل قول مستقیم و غیر مستقیم رو ببینین:

Nima said, “I am going to school.” (نقل قول مستقیم)

نیما گفت “دارم میرم مدرسه.”

Nima said (that) he was going to school. (نقل قول غیرمستقیم)

نیما گفت داره میره مدرسه.

نکته مهم: معمولاً ترجمه و معادل فارسی جملات در نقل قول غیر مستقیم کمی با معنای انگلیسی متفاوت هست و این موضوع (تغییر زمان ها) در زبان فارسی تا حد زیادی متداول نیست.

پس بصورت کلی:

زمان حال ساده به زمان گذشته ساده تبدیل میشه. مثال:

“I like ice cream.”

“من بستنی دوست دارم.”

Reported Speech: She said (that) she liked ice cream.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) بستنی دوست داره.

“I want some cheese.”

“من مقداری پنیر میخوام.”

Reported Speech: He said (that) he wanted some cheese.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) مقداری پنیر میخواد.

زمان حال استمراری به زمان گذشته استمراری تبدیل میشه. مثال:

“I am watching TV.”

“من دارم تلویزیون تماشا میکنم.”

Reported Speech: She said she was watching TV.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) داشت تلویزیون تماشا میکرد.

“I am eating spaghetti.”

“من دارم اسپاگتی میخورم.”

Reported Speech: He said (that) he was eating spaghetti.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) داشت اسپاگتی میخورد.

زمان حال کامل به زمان گذشته کامل تبدیل میشه. مثال:

“I’ve lived here for a long time.”

“من برای مدت زمان زیادی اینجا زندگی کرده ام.”

Reported Speech: He said he had lived there for a long time.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) برای مدت زمان زیادی اونجا زندگی کرده بود.

“We have completed the mission successfully.”

“ما ماموریت رو با موفقیت به پایان رسانده ایم.”

Reported Speech: They said they had completed the mission successfully.

نقل قول غیرمستقیم: اونها گفتن (که) ماموریت رو با موفقیت به پایان رسانده بودند.

زمان گذشته ساده به زمان گذشته کامل تبدیل میشه. مثال:

“I finished the book.”

“من کتاب رو تموم کردم.”

Reported Speech: She said she had finished the book.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) کتاب رو تموم کرده بود.

“I watched the game last night.”

“من دیشب بازی رو تماشا کردم.”

Reported Speech: He said he had watched the game the night before.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) شب قبل بازی رو تماشا کرده بود.

فعل کمکی will به فعل کمکی would تبدیل میشه. مثال:

“We’ll live in Italy.”

“ما تو ایتالیا زندگی خواهیم کرد.”

Reported Speech: She said she would live in Italy.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) در ایتالیا زندگی میکنه.

“We will throw a party.”

“ما یک جشن خواهیم گرفت.”

Reported Speech: They said they would throw a party.

نقل قول غیرمستقیم: اونها گفتن (که) یک جشن میگیرن.

فعل کمکی can به فعل کمکی could تبدیل میشه. مثال:

“You can relax after you finish your work.”

میتونی بعد از اینکه کارت رو تموم کردی استراحت کنی.”

Reported Speech: She said I could relax after I finished my work.

نقل قول غیرمستقیم: اون گفت (که) میتونم بعد از اینکه کارم رو تموم کردم استراحت کنم.

“I can call you later.”

میتونم بعداً باهات تماس بگیرم.”

Reported Speech: He said he could call me later.

نقل قول غیرمستقیم: اون گفت (که) میتونه بعداً باهام تماس بگیره.

نکته مهم: تمام کلمات و قیدهایی که حاکی از نزدیکی هستن، در نقل قول غیر مستقیم به الفاظ و قیود دور تبدیل میشن. برای درک بهتر به موارد زیر توجه کنین:

گفتار غیر مستقیمگفتار مستقیم
thatthis
thosethese
therehere
thennow
that daytoday
that nighttonight
the next daytomorrow
the following weeknext week (month, year)
the day before / the previous dayyesterday
the week before / the previous weeklast week (month, year)
the night before / the previous nightlast night
beforeago

مثال:

“I’m visiting Paris next week.”

من قراره هفته آینده از پاریس دیدن کنم.”

Reported Speech: She said she was visiting Paris the following week.

نقل قول غیرمستقیم: اون گفت (که) قرار بود هفته بعد از پاریس دیدن کنه.

تبدیل جملات پرسشی به گفتار غیر مستقیم

در زبان انگلیسی سوالها به دو طریق ساخته میشن، یا به وسیله یکی از افعال کمکی (مثل shall) یا به وسیله یکی از کلمات پرسشی (مثل what). با توجه به این دو حالت، برای تبدیل جملات سوالی از حالت مستقیم به غیر مستقیم باید مراحل زیر رو انجام بدیم.

1. برای نشون دادن سوال در نقل قول غیر مستقیم از افعالی مثل want to know یا ask استفاده میکنیم.

2. اگر جمله سوالی اصلی (مستقیم) با یکی از افعال کمکی مثل shall ، can ، may و will یا do و does و did شروع شده بود، در سوال غیر مستقیم بعد از فعل want to know یا ask، یکی از کلمات if یا whether به معنای “آیا” رو بکار میبریم.

3. اگر جمله سوالی اصلی (مستقیم) با یکی از کلمات پرسشی مثل where ، what و غیره شروع شده بود، از همون کلمات در سوال غیر مستقیم استفاده میکنیم (بدون استفاده از if یا whether).

4. جمله نقل قول رو از شکل سوالی به صورت خبری در میاریم، یعنی فاعل قبل از فعل قرار میگیره و افعال کمکی مثل do و does و did حذف میشن.

5. ضمایر طبق حالت خبری تغییر میکنن.

6. زمان فعل در جمله نقل قول یک زمان به عقب تر میره.

7. حتماً حواستون باشه که در جملات غیر مستقیم همیشه به جای علامت سوال آخر جمله از نقطه استفاده میکنیم.

مثال:

”Did you go there yesterday?”

دیروز رفتی اونجا؟”

He asked me if I had gone there the day before.

او ازم پرسید آیا روز قبل رفته بودم اونجا.

“What are you writing now?”

الان داری چی مینویسی؟”

She asked me what I was writing then.

او ازم پرسید اون موقع داشتم چی مینوشتم.

”What time will you come back?”

“چه زمانی بر خواهی گشت؟”

She asked me what time I would come back.

او ازم پرسید چه زمانی بر میگردم.

“Shall I call you next week?”

هفته آینده باهات تماس بگیرم؟”

He wanted to know whether he should call me the following week.

او میخواست بدونه آیا هفته بعدش باهام تماس بگیره.