واژگان و عبارات کاربردی زبان انگلیسی در فرودگاه

لغات مهم انگلیسی در فرودگاه

 • هواپیما = Aeroplane / Airplane
 • فرودگاه = Airport
 • ترمینال = Terminal
 • سالن پروازهای خروجی = Departure lounge
 • سالن پروازهای ورودی = Arrival lounge
 • کانتر پذیرش = Check-in desk
 • مسئول کانتر پذیرش = Check-in desk attendant
 • بخش بازرسی امنیتی = Security check-in area
 • گیت سوار شدن به هواپیما = Boarding gate
 • تابلو یا صفحه نمایش اطلاعات پرواز = Flight information screen
 • زمان عزیمت/حرکت = Departure time
 • زمان رسیدن = Arrival time
 • ساعت پرواز = Flight time
 • تاخیر داشتن = Delay
 • به تاخیر افتاده = Delayed
 • لغو کردن یا شدن = Cancel
 • لغو شده = Cancelled
 • بار = Luggage / Baggage
 • چمدان = Suitcase
 • چمدان دستی = Hand luggage / Carry-on bag
 • ریل بار و چمدان = Baggage carousel / Luggage belt / baggage conveyor belt
 • چرخ دستی حمل بار = Luggage trolley
 • میزان بار مجاز = Baggage allowance
 • هزینه اضافه بار = Excess baggage charge
 • گذرنامه = Passport
 • کارت سوار شدن به هواپیما / کارت پرواز = Boarding card
 • صندلی کنار پنجره = Window seat
 • صندلی کنار راهرو = Aisle seat
 • سوار شدن به هواپیما = Board
 • فرود آمدن = Land
 • بلند شدن هواپیما = Take off

جملات مهم انگلیسی در فرودگاه

در ادامه با عبارت های کاربردی و مفیدی که معمولاً در فرودگاه مورد استفاده قرار میگیره آشنا میشیم.

جملاتی که میگیم:

Where’s the check-in desk, please?

کانتر پذیرش کجاست، لطفاً؟

Which terminal does the plane leave from?

هواپیما از کدوم ترمینال پرواز میکنه / خارج میشه؟

Do you know which gate the plane is leaving from?

شما میدونین هواپیما از کدوم گیت پرواز میکنه؟

Where’s boarding gate 34, please?

گیت 34 کجاست، لطفاً؟

Can I have a window seat, please?

میشه لطفاً صندلی کنار پنجره داشته باشم؟

Where’s the security check-in area?

قسمت بازرسی امنیتی کجاست؟

جملاتی که میشنویم:

Can I see your passport, please?

میشه لطفاً پاسپورتتون رو ببینم؟

Did you pack the bags yourself?

شما خودتون چمدون ها رو بستین؟

Your plane is delayed forty-five minutes.

پرواز شما چهل و پنج دقیقه به تاخیر افتاده (تاخیر داره).

Would you like a window seat or an aisle seat?

صندلی کنار پنجره میخواین یا کنار راهرو؟

Here’s your boarding card.

این کارت سوار شدن به هواپیمای شماست، بفرمایید.

You’ll be boarding at gate number 34.

شما از گیت 34 سوار هواپیما خواهید شد.